تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا علاوه بر تخمیر لاکتیکی، تخمیر الکلی در یاخته های جانوری انجام می شود؟

   hania Hi
  29 اسفند 18:50

14 پرسش 31 پاسخ 191 امتیاز
زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

یه کادر بود توی یکی از این کتابا که برای یاخته های جانوری فقط تخمیر لاکتیکی رو زده بود


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   محمد قربانی
22 اردیبهشت 19:33

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

خیر فقط تخمیر لاکتیکی در یاخته ها جانوری انجام میشود. اگر در یاخته های جانوری الکل ایجاد شود در عملکرد راکیزه در خنثی سازی رادیکال آزاد مشکل ایجاد میکند.

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   مهدی رمضانپور
7 فروردین 15:26

1 پرسش 5 پاسخ 14 امتیاز

علاوه بر تخمیر الکی تخمیر لاکتیکی در همه سلول ای جانداران انجام میشود

اما توجه کنید که در گلبول قرمز که میتوکندری ندارد انجام تنفس یاخته ای ناقص بوده وفقط تخمیر لاکتیکی والکلی داریم