تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دیدگاه نظریه پردازان لیبرال در مورد فعالیت صاحبان سرمایه

   رضا کاویان
  28 اسفند 12:03

11 پرسش 8 پاسخ 73 امتیاز
علوم اجتماعی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

نظریه پردازان لیبرال، ..... فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن ...... جامعه می دانستند و ...... هر نوع مداخله دولت در اقتصاد بودند.
1. محدود دانستن - پیشرفت - موافق
2. آزادی - پیشرفت - مخالف
3. آزادی - نابودی - موافق
4.محدود دانستن - نابودی - مخالف


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   رضا کاویان
28 اسفند 12:04

11 پرسش 8 پاسخ 73 امتیاز

درس نهم جامعه شناسی 2
( یازدهم )