تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تست درباره بدست اوردن انتالپی

   مهدی شکاری
  26 اسفند 18:14

2 پرسش 2 پاسخ 19 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

سوال درباره بدست اوردن انتالپی با استفاده از دو واکنش


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.