تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام یک از نمونه گازهای زیر دمای بیشتری دارد؟

   Z Z
  26 اسفند 9:27

3 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

لطفا همراه با توضیح کامل باشد با تشکر


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   
27 اسفند 21:33

12 پرسش 107 پاسخ 217 امتیاز

می دونیم دما و حجم رابطه مستقیم دارنو با فشار رابطه عکس
پس هرچی فشار بیشتر باشه دما کمتر میشه پس گاز Dخط می خوره
و دمای زیاد موجب میشه مولکولها جنبش داشته باشند و درسته تو گزینه های C وB تعداد مول زیاده اما ما ب دما توجه می کنیم و می دونیم فشار کم افزایش دما رو در پی داره پس گزینه Aمی شه!

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   
27 اسفند 1:31

1 پرسش 286 پاسخ 1758 امتیاز

باسلام برای حل این سوال کافیه هر مورد رو با شرایط STPمقایسه کنید به این صورت که
pv/nt=1*22.4/1*273
pبرابر است با فشار و vبرابر با حجم وnبرابر مول و tهم برابر با دما!
حال با تبدیل کردن گرم کربن مونوکسید به مول که 56 گرم از ان برابر با دومول است این رابطه را برای هرگاز نوشته و دمای آن گاز را به دست می آوریم!
چون محاسبات زیاد است خودتون انجام بدین ولی در هرصورت دمای گاز نئون از همه بیشتر می باشد!