تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

شروع و پایان فرایند تخمک زایی

   Sara Mh
  25 اسفند 21:24

12 پرسش 65 پاسخ 373 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

جاهای خالی را پر کنید.
فرایند تخمک زایی از یاخته ای با عدد کروموزومی....... شروع
و با رهاشدن یاخته ای با عدد کروموزومی...... پایان میابد.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علیرضا پیروزی
25 اسفند 21:45

0 پرسش 178 پاسخ 768 امتیاز

تخمک زایی با یاخته اووگونی که 2n=46
شروع میشود و با آزاد شدن تخمک n=23 پایان می‌یابد.

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   جلال الدین گنج خانلو
27 اسفند 15:01

0 پرسش 54 پاسخ 159 امتیاز

در دوران جنینی اووگونی تقسیم میوز در دستگاه تناسلی جنین ماده شروع میشه که این سلول فعلا در همون میوز یک متوقف شده و 2n هست و بعد که دختر متولد شد و بزرگتر شد و دوران پریود و ... شروع میشه در هر 28 روز در یکی از تخمدان ها شروع به ادامه تقسیم میوز و البته سلول تخمک ماده n کروموزومی بوده و بلافاصله و قبل از انجام سیتوکینز با اسپرم n کروموزومی لقاح انجام میشه و زیگوت 2n تشکیل میشه

   HESAM HEKMAT
25 اسفند 22:36

2 پرسش 7 پاسخ 22 امتیاز

23شروع و با عدد 43 پایان می یابد