تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تشابهات هیتلر و موسولینی

   شمسی شعبانی
  24 اسفند 19:21

122 پرسش 162 پاسخ 772 امتیاز
تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

هیتلر در آلمان و موسولینی در ایتالیا چه تشابهاتی با هم داشتند؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   BABAK Karimzadeh
2 فروردین 20:21

1 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

هر دو نژاد پرست،دیکتاتور،فاشیست و هردو در گذشته گیر کرده بودند طوری که هیتلر قصد برپایی امپراتوری آلمان و موسولینی قصد برپایی امپراتوری روم بود