{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر مثلث متساوی الاضلاعی را یک گوشه ان تا تنیم شکل زیر حاصل میشود مقدارxکدام است؟

    Irlari Irlari
  18 خرداد 16:30

1 پرسش 0 پاسخ 34 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

گر مثلث متساوی الاضلاعی را یک گوشه ان تا تنیم شکل زیر حاصل میشود مقدارxکدام است؟


تصویر ضمیمه سوال: گر مثلث متساوی الاضلاعی را یک گوشه ان تا تنیم شکل زیر حاصل میشود مقدارxکدام است؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.