{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

بدست آوردن تندی فاصله:2 سانتی متر ولتاژ:12 ولت

    Zahra Sarayloo
  18 خرداد 14:35

1 پرسش 0 پاسخ 6 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2)

مطابق شکل، ذرۀ باردار A به جرم 40 mg و بار از کنار صفحۀ بالایی یک خازن تخت رها می شود. تندی این ذره هنگام رسیدن به صفحۀ پا†نی چند متر بر ثانیه است؟ ( و از نیروی مقاومت هوا صرف نظر شود)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.