{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام عبارت درباره تعریف مفاهیم گوناگون درست است؟

    ممد خسروی
  بروزرسانی 17 خرداد 11:46

1 پرسش 0 پاسخ 199 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی منطق

کدام عبارت درباره تعریف مفاهیم گوناگون درست است؟ گزینه 1. بسیاری از آن ها از حوزهٔ منطق و مسائل ان خارج اند. گزینه 2. همگی از مسائل دانش منطق شمرده می شود گزینه3. تعریف ها از مبانی دانش منطق شمرده می شوند. گزینه4. جزء مهمی از دانش منطق را تشکیل می دهند


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.