{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در نورون‌هایی که با ماهیچه اسکلتی سیناپس دارند، پیام عصبی از نوع ......... است.

    Aylin Moghadam
  بروزرسانی 16 خرداد 15:48

1 پرسش 0 پاسخ 11 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

در نورون هایی که با ماهیچه اسکلتی سیناپس دارند، هدایت پیام عصبی از نوع ........... است.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.