{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چگونه زمانی که رادیکال‌های آزاد به دنا راکیزه آسیب می‌زنند باعث مرگ یاخته‌های کبدی و بافت‌مردگی می‌شود؟

    نهال امیدی
  بروزرسانی 16 خرداد 10:02

6 پرسش 0 پاسخ 383 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

چگونه رادیکال های آزادبا حمله به دنای راکیزه وآسیب به بافت آن باعث اختلال درکبدمیشود(میتوکندری چه ربطی به کبددارد؟)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.