تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

یافتن استعاره متفاوت

   Rahil♥♥ Ghasemi...R&R
  23 اسفند 21:30

4 پرسش 12 پاسخ 39 امتیاز
فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

استعاره در کدام گزینه متفاوت است؟
1)قصه می گوید بی شک می توانست او اگر می خواست.
2) پهلوان هفت خوان اکنون، اکنون طعمه دام و دهان خوان هشتم بود.
3) داشتم می گفتم، آن شب/ سرمای دی بیدادها می کرد.
4) آری اکنون شیر ایرانشهر/ تهمتن، گرد سجستانی...


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علی باهری
24 اسفند 2:36

0 پرسش 49 پاسخ 209 امتیاز

گزینه 1 : قصه میگوید(استعاره مکنیه)
گزینه 2: دهان خوان هشتم(اضافه استعاری ، استعاره مکنیه)
گزینه 3:بیداد کردن سرمای دی(استعاره مکنیه)
گزینه 4: شیر ایرانشهر ، گرد سجستانی (استعاره مصرحه از رستم)