{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جمله سوم یک دنباله هندسی 27 و جمله پنجم همین دنباله 243 است. جمله هفتم این دنباله هندسی را بدست آورید.

    ماهلین محمدی
  بروزرسانی 13 خرداد 11:26

1 پرسش 0 پاسخ 20 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (3)

جمله سوم یک دنباله هندسی 27 و جمله پنجم همین دنباله 243 است جمله هفتم این دنباله هندسی را بدست آوردید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.