{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

میانگین حداقل و حداکثر دمای یک روز 4 درجه بوده . اگر حداقل دما 2- درجه باشد حداکثر دما در این روز را بیابید

    Aidin Rahimi
  8 خرداد 21:52

2 پرسش 3 پاسخ 311 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

حداقل و حداکثر دمای یک روز 4 درجه بوده . اگر حداقل دما 2- درجه باشد حداکثر دما در این روز را بیابید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.