{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام مورد قضیه نیست؟ علت را بنویسید.

    سمیه گوهری
  بروزرسانی 7 خرداد 14:29

1 پرسش 0 پاسخ 12 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی منطق

کدام مورد قضیه نیست علت را بنویسید کلوخ انداز را پاداش سنگ است آبشار شجاع است مربع دو قطر دارد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.