لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

محاسبه کار کل در جابجایی گلوله

   Smne Hastam
  9 اسفند 19:33

38 پرسش 87 پاسخ 568 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

گلوله ای با انرژی جنبشی 200 ژول در حال حرکت است. در اثر وارد شدن نیروی F به آن پس از طی مسافت d ، تندی گلوله 20 %افزایش مییابد. کار برآیند نیروهای وارد بر گلوله در این جابه جایی چند ژول است؟
لطفن با توضیح


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   
  10 اسفند 0:31

1 پرسش 286 پاسخ 1753 امتیاز

1/2m*v^2=200
m*v^2=400
v^2=400/m
تندی برابر است با 20 بر روی رادیکالm، حالا 120 درصد آن نیز می شود 24بر روی رادیکالm!
خب اگر انرژی جسم را با این سرعت به دست آوریم می شود:
1/2m*576/m
که انرژیش در اون لحظه میشه 288 ژول
خب طبق رابطه قضیه کار و انرژی تفاضل انرژی جنبشی ها برابر است با کار برایند نیروها:
200-288=88
پاسخ 88 است.
*24بر روی رادیکال m به توان دو میرسه تو رابطه بالایی و میشه 576بر روی m!

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   علی زارع
  11 اسفند 3:34

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

ساده ترین راه محاسبه نسبت انرژی جنبشی در حالات اول و دوم است
یعنی نسبت k2به k1برابرv2به v1به توان ۲
V2میشه ۱/۲ v1
و طبق محاسبات k2میشه ۲۸۸
و کار کل برابر با تغییرات انرژی جنبشی میشه
ک داریمK2-K1=288-200=88
جواب ۸۸ میشه