لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اندامک های غشا دار سلول ها

   Ahmad Habibi
  9 اسفند 18:04

45 پرسش 365 پاسخ 730 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

اندامک های غشادار را نام ببرید و بگوئید هرکدام در چه سلسله ای قرار دارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مصیب هاشم پور
10 اسفند 13:55

45 پرسش 381 پاسخ 1190 امتیاز

برخی از اندامک ها در یاخته های موجودات زنده مشترک هستند مانند غشای یاخته ای و شبکه گلژی و ریبوزوم و لیزوزوم وآندوپلاسمی .برخی فقط در گیاهان وجود دارد مانند واکوئل های ضربان دار و دیواره ی یاخته ای و پلاست ها.برخی مانند لیزوزوم و هسته در باکتری ها وجود ندارد.
برخی فقط در جانوران وجود دارد و تقریبا در گیاهان وجود ندارد مثل تاژک و مژک

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   G S
11 اسفند 12:01

4 پرسش 265 پاسخ 948 امتیاز

علاوه بر این مواردی که اقای هاشم پور گفتن میتوکندری هم هست که کارش تامین انرژی سلوله
و ریز کیسه یا وزیکول ها که کارشون حمل مواد داخل سلول هست

   علی صفدری
10 اسفند 12:36

1 پرسش 6 پاسخ 12 امتیاز