لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دو عامل دفاعی در دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی

   عرفان وحیدی
  5 اسفند 23:37

2 پرسش 2 پاسخ 19 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

کدام مورد از عامل های دفاعی هم در دفاع اختصاصی و هم در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   hania h
23 اسفند 16:31

4 پرسش 9 پاسخ 27 امتیاز

پروتئین ها که هم پروتئین های مکمل و پرفورینی که در لنفوسیت های کشنده طبیعی استفاده میشن ( غیر اختصاصی )
پرفورین های t کشنده (اختصاصی)
و لنفوسیت ها: کشنده طبیعی ( غیراختصاصی) و T کشنده ( اختصاصی)

   _Texas .
12 اسفند 14:47

7 پرسش 22 پاسخ 60 امتیاز

پروتیینا
لنفوسیت
..................................

   Arefe .k
9 اسفند 4:31

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

لنفوسیت ها (مثلا کشنده طبیعی در غیر اختصاصی و T در اختصاصی)

گلبول های سفید؟