{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در جای خالی جواب مناسب بنویسید. (عنصر، ترکیب، خالص، ناخالص)

    Parimah Parvizi
  بروزرسانی 13 فروردین 19:07

1 پرسش 0 پاسخ 21 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی

شکل های زیر ذرات سازنده مواد مختلف را نشان میدهد


تصویر ضمیمه سوال: شکل های زیر ذرات سازنده مواد مختلف را نشان میدهد
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمدرضا غفارزاده
  1402/01/11

13 پرسش 35 پاسخ 1505 امتیاز

سمت راست ترکیب است و هر کدام از گلوله های سبز و زرد نشذن دهنده اتم های ممکن است فلز ‌ نافلز باشند.

   محمدرضا غفارزاده
  1402/01/11

13 پرسش 35 پاسخ 1505 امتیاز

سمت راست ترکیب است و هر کدام از گلوله های سبز و زرد نشذن دهنده اتم های ممکن است فلز ‌ نافلز باشند.