لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معنی شعر: صحبت مردانت از مردان کند

   سیدارش رازقیان
  4 اسفند 14:04

3 پرسش 20 پاسخ 35 امتیاز
فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه

در فارسی هفتم ابتدا فصل 4 یک شعری نوشته شده.. بیت دوم معنیش چیست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   بار سلونا .....مسی
  15 اسفند 10:39

22 پرسش 53 پاسخ 452 امتیاز

همنشینی( بزرگان ..افراد مفیدو.....) تو را جوانمرد(مرد) می کند.

   سیدارش رازقیان
  4 اسفند 20:05

3 پرسش 20 پاسخ 35 امتیاز

ممنون از همگیتون........... هم نشینی با انسان ها میتواند انسان ها را بزرگ کند

   aa ROHAMIR
  4 اسفند 20:04

0 پرسش 58 پاسخ 118 امتیاز

کل بیت:
همان طور که انار رسیده و خندان، باغ را پر از خنده و شادی می کند ، همنشینی با انسان های بزرگ و کامل ،تو را بزرگ و ارجمند خواهد گردانید .

   محمد قربانی
  9 اسفند 11:23

6 پرسش 97 پاسخ 169 امتیاز

سلام
همنشینی با افراد کامل و عاقل تو را نیز از آنان می سازد.

   سید امیر مهدی حسینی
  6 اسفند 16:08

2 پرسش 29 پاسخ 71 امتیاز

معنیش میشه:مصاحبت و همنشینی با انسان های بزرگ تو را در رده ی آنان قرار می دهد.

   red dragon the lover
  4 اسفند 18:48

0 پرسش 13 پاسخ 23 امتیاز

سلام
معنی آن این است که همنشینی با انسان ها و جوانمردان واقعی باعث می شودتو هم خلق و خوی آنان را کسب کنی