{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

عدد بعدی را بیابید. 1،2،4،6،7،10

    الشن انعامی
  بروزرسانی 8 فروردین 0:50

4 پرسش 0 پاسخ 254 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

عدد اول با 3 جمع شده و حاصل 4 شده است.
عدد دوم با 4 جمع شده و حاصل 6 شده است.
درواقع این دنباله به صورت یک در میان ادامه میابد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.