{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دیدگاه فلاسفه مسلمانان (نظرات ابن‌سینا و فارابی) دربارهٔ منشا درک و پذیرش رابطهٔ علّیت چیست؟

    اسامه خالدی
  بروزرسانی 6 فروردین 15:41

5 پرسش 14 پاسخ 541 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی فلسفه (2)

دیدگاه فلاسفه مسلمانان(نظرات ابن سیناوفارابی)درباره منشا درک و پذیرش رابطه ی علّیت چیست؟!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سجاد سبحانی
  1402/01/6

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

حقیقتا نمیدونم.............