{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام رکن عروضی میان دو بیت زیر یکسان هست؟

    Fa Sh
  بروزرسانی 3 فروردین 15:18

11 پرسش 0 پاسخ 588 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی

جز درد عشق نیست مرا آرزو،مباد آن روز را که کم شود این آرزوی من
آنچه تو کردی بتا نه شرط وفا بود غایت بیداد بود وعین جفابود.

1)فاعلات 2)مستفعل 3)مفعول 4)مفاعیل...

این سوال ک نمیشه همش بر یه وزن باشه پس چطور میشه به جواب رسید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.