{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تقطیع در بیت: می طعنه زنند دشمنانم شب و روز , کز پای درآمدی و دستت نگرفت

    Fa Sh
  بروزرسانی 3 فروردین 15:53

11 پرسش 0 پاسخ 588 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی

تقطیع این بیت رو بنویسید
می طعنه زنند دشمنانم شب و روز/کز پای درآمدی ودستت نگرفت


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   par mo
  1402/01/3

0 پرسش 43 پاسخ 308 امتیاز

می طع ن ز / نن د دش م / نا نم ش ب/ روز

کز پا ی د / را م دی و /دس تت ن گ /رفت


وزن بیت هم هست مستفعل فاعلات مستفعل فع