لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نبرد رستم در خان ششم؟

   امیر امیریان
  1 اسفند 23:00

6 پرسش 14 پاسخ 111 امتیاز
فارسی و نگارش ششم دبستان

رستم در خان ششم با چه کسی جنگید و پیروز نشد ولی در نبرد دومش با آن شخص پیروز شد ؟؟؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نادیا فرشباف
2 اسفند 16:18

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

اولاد مرزبانی بود که با رستم میجنگید اما رستم او را شکست داد.
او را به بند کشید
و
با او مقابل ارژنگ دیو پیروز شد

   *TAYIOR* .
2 اسفند 13:34

28 پرسش 59 پاسخ 333 امتیاز

رستم با کمک اولاد بر ارژنگ دیو پیروز می شود

   سیدارش رازقیان
2 اسفند 12:58

3 پرسش 20 پاسخ 36 امتیاز

پیروزی مقابل ارزنگ دیو با کمک اولاد

   امیرعلی رجبی
2 اسفند 12:35

1 پرسش 2 پاسخ 17 امتیاز

رستم در خان ششم با کمک اولاد بر ارژنگ دیو‌ پیروز میشود

   Daniyal Alizadeh
18 اسفند 20:39

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

ارژنگ دیو در خان ششم با رستم رو به رو شد

   
12 اسفند 17:04

0 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

خان اول شیر درنده
خان دوم بیابان
خان سوم اژدها
خان چهارم جادوگر
خان پنجم اولاد
خان ششم ارژنگ دیو
خان هفتم دیو سپید

   سمانه صیدی
6 اسفند 19:52

0 پرسش 20 پاسخ 45 امتیاز

همون طور که می دونی خان ششم . جنگ با ارژنگ دیو بود
وقتی که رستم در خان پنجم با اولاد پیروز اولاد را برای کمک نزد خودش نگه داشت بعد در خان ششم با کمک اولاد در برابر ارژنگ دیو پیروز شد
موفق باشی

   رهام راد
6 اسفند 13:51

0 پرسش 20 پاسخ 16 امتیاز

خان اول. جنگ رخش با شیر درنده
خان دوم . گذشتن از بیابان سوزان
خان سوم . کشته شدن اژدها به دست رستم
خان چهارم . زن جادوگر
خان پنجم .جنگ با اولاد مرزبان
خان ششم . جنگ با ارژنگ دیو
خان هفتم . جنگ با دیو سپید

   Amirmohamad mohebbi
3 اسفند 23:10

0 پرسش 11 پاسخ 41 امتیاز

نبرد با ارژنگ دیو به کمک اولاد دیو

   محمد سروش کریمی
3 اسفند 18:54

25 پرسش 55 پاسخ 363 امتیاز

نبرد با ارژنگ دیو به کمک اولاد دیو.