{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

متن زیر را اصلاح کنید.

    XX Heidari
  بروزرسانی 25 اسفند 16:25

1 پرسش 1 پاسخ 58 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی المپیاد ادبی

غلط های داخل پرانتز ممکن است معنایی یا املایی باشند .
کلمات صحیحی که قرار است داخل پرانتز ها جا گیرند در پایین متن درج شده است .

شکوفایی ( مماط )هستم. من مفسر مرگم . لبریز دردم. من نفسهای دلم را میشنوم. با خودم لجبازی می کنم خودم را سرزنش میکنم از خودم گذر می کنم . در خودم (شاد) میکنم . از محاسبه گری و پیش بینی کردن خسته ام. از تفکر زمانها و مکانها فرسوده شده.ام... گاهی نبوغ و خلاقیت وارد میدان می شود. فرار ذهن به گذشته و آینده( مسخر ) تولید کابوس میشود تمام دارایی ما همین لحظه ی حال و فعلی است دلگیر شده ام از خودم. سیر شده ام از بیهوده بودنهای عارضی . من چندین (ثبات) دارم برای خودم ؟ انبوه تصورات و تصویرهای ذهنی و عینی مرا به فقر استدلالی مستحکم شده ای پرتاب کرده است.

کلمات صحیح
نکته چند کلمه اضافه هست و ترتیب هم رعایت نشده و غلطها ممکن است املایی یا معنایی باشد .

حال
ذلت
تکدر
قصد
موثر
نیات
حاجات
تردد
تنفر
حاجت
خیرات
تشکر
لذات
کامل
لذت
پیکر
شادی
تکبر
ممات
رشد
مصدر
تعبیر
تکثر
انبار
ذات
برقرار
حیات
لذت
مستمر
نثار
موقر
تکرر


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نگین رستمی
  1402/01/7

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

شکوفایی مات هستم.من مفسرمرگم.لبریز دردم.من نفس های دلم را میشنوم.باخودم لجبازی می کنم.خودم راسرزنش می کنم ازخودم گذر می کنم.درخودم ترددمی کنم.ازمحاسبه گری وپیش بینی کردن خسته ام.ازتکرر زمانها ومکانه فرسوده شده ام.گاهی نبوغ خلاقیت وارد میدان می شود.فرار ذهن به گذشته وآینده تکثر تولید کابوس می شود تمام دارایی ماهمین لحظه ی حال وفعلی است دلگیر شده ام ازخودم.سیرشده ام ازبیهوده بودن های عارضی.من چندین حال دارم برای خودم.انبوه تصورات وتصویرهای ذهنی وعینی مرابه فقراستدلالی مستحکم شده ای پرتاب کرده است

   محدثه صحرایی
  1401/12/29

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

شکوفایی ممات هستم. من مفسر مرگم. لبریز دردم. من نفسهای دلم را میشنوم. با خودم لجبازی می کنم خودم را سرزنش می کنم از خودم گذر می کنم. در خودم شادی میکنم. از محاسبه گری و پیش بینی کردن خسته ام. از تکرر زمانها و مکانها فرسوده شده ام... گاهی نبوغ و خلاقیت وارد میدان میشود. فرار ذهن به گذشته و آینده تکثر تولید کابوس می شود تمام دارایی ما همچنین لحظه ی حال و فعلی است دلگیر شده ام از خودم. سیر شده ام از بیهوده بودنهای عارضی. من چندین حیات دارم برای خودم؟ انبوه تصورات و تصویرهای ذهنی و عینی مرا به فقر استدلالی مستحکم شده ای پرتاب کرده است.