لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

طول میله غرق شده در آب

   badddboyy (m)
  29 بهمن 18:04

1 پرسش 2 پاسخ 6 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

یک میله لولا شده در کف مخزنی که ارتفاع آب آنhاست راقرارمی دهیم،
میله زاویه آلفا با سطح افق می سازد.
ارتفاع آب را زیاد می کنیم تا زاویه آلفا به ۹۰درجه می رسانیم طول میله غرق شده درآب چه تغییری می کند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.