لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مساحت ذوزنقه کفشی و گلدانی

   محمد رضا علی زاده
  24 بهمن 23:46

3 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

چگونه مساحت ذوزنقه کفشی و گلدانی را محاسبه می کنیم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   LOVER.*.M.S . .فدای اون رفیقایی ک نخورده مستیم
25 بهمن 9:35

14 پرسش 318 پاسخ 1453 امتیاز

قائده بزرگ + قائده ی کوچک × ارتفاع تقسیم بر 2 :)