لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

   Sara Mh
  24 بهمن 20:00

10 پرسش 59 پاسخ 306 امتیاز
فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

الف) استنباط خود را از مشاهده شکل بنویسید
ب)یک نتیجه گیری مهم از این شکل چیست؟
پ)اگرv درجهت x+ باشد،چه تغییری در وضعیت نیرو وارد بر ذره رخ میدهد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   عباس ابراهیمی علویجه
21 اسفند 10:38

0 پرسش 12 پاسخ 17 امتیاز

الف ) به بار متحرک دریک میدان مغناطیسی نیرو وارد میشو د
ب) بار الکتریکی منفی بوده
پ) نیرویی به بار وارد نمی شود

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری