لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

گروه های عاملی در ترکیبات شیمیایی

   جهان شاهی
  20 بهمن 23:07

2 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

- با توجه به نام ترکیبات شیمیایی زیر، بیشترین تعداد جواب درست سوالات زیر، در کدام گزینه آمده است؟
 اتیلن گلیکول  نمک خوراکی  روغن زیتون  وازلین  اوره  بنزین
الف) چند ترکیب، محلول در آب هستند؟
ب) کدام ترکیب گروه عاملی مشابه با گروه عاملی عسل را دارد؟
پ) تعداد ترکیباتی که بین مولکول های خود پیوند هیدروژنی دارند؟
ت) نسبت تعداد جفت ناپیوندی ترکیب اوره به تعداد پیوند اشتراکی موجود در ترکیب اتیلن گلیکول چقدر است؟


1). سه ترکیب – اوره – دو ترکیب – 33/0
2). دو ترکیب – اتیلن گلیکول – سه ترکیب – 44/0
3). سه ترکیب – اتیلن گلیکول – دو ترکیب – 33/0
4). دو ترکیب – اوره – سه ترکیب – 44/0


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   hamidreza ansari
21 بهمن 18:48

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

جواب سوال گزینه 3 است
اتیلن گلیکول ونمک خوراکی واوره در آب محلول اند (رد 2و4)
گروه عاملی موجود درعسل هیدروکسیل است و در اتیلن گلیکول نیز هیدروکسیل است(در اوره گروه عاملی آمیدی است)(رد 1)