{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا یاخته‌های فاقد تقسیم که به صورت موقت در G0‌اند زمانی که بخواهند تقسیم شوند وارد مرحله s می‌شوند؟

    زهرا شیری انصار
  بروزرسانی 16 بهمن 21:09

7 پرسش 0 پاسخ 248 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

ایا یاخته های فاقد تقسیم که به صورت موقت در G0 اند زمانی که بخواهند تقسیم شوند وارد مرحله sمیشوند؟
چون تو کتاب نشرالگو گفته شده این یاخته ها هرگز وارد مرحله s نمیشوند


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   کهیار یوسفی
  1401/11/16

0 پرسش 129 پاسخ 449 امتیاز

دوست عزیز هر یاخته ای که بصورت موقت! در فاز G0 قرار دارد اگر وارد چرخه یاخته ای شود باید وارد مرحله S گردد به موارد زیر بسیار دقت کنید
1- یاخته فعال و یاخته غیر فعال: از نظر فرضی در موجودات چند یاخته ای مانند جانواران و گیاهان تمامی یاخته های دارای هسته، می توانند به دو صورت فعال(یعنی دارای تقسیم یاخته ای یا دارای چرخه یاخته ای یا دارای مرحلهٔ G1) یا غیر فعال(یعنی فاقد تقسیم یاخته ای یا فاقد چرخه یاخته ای یا توقف در مرحلهٔ G1 و ورود به مرحلهٔ G0) وجود داشته باشند(و می توانند بدون هیچگونه تغییری که تمایز محسوب شود از حالت فعال به حالت غیر فعال و بلعکس تبدیل شوند G1 ↔ G0 ) اما در واقعیت هرچه یاخته ای تمایزیافته تر باشد توانایی اش برای تبدیل شدن به یک یاختهٔ فعال کمتر می شود تا جایی که در یاخته های بسیار تمایزیافته میزان این توانایی به صفر می رسد(دائما در G0 ) و این یاخته ها همواره بصورت غیر فعال دیده می شوند
تمامی یاخته های غیر فعال(فاقد توانایی تقسیم میتوز) به طور موقت یا دائم به مرحله ای به نام G0 وارد می گردند یعنی در مرحله G1 اینترفاز از چرخه سلولی خارج شده و به طور موقتی یا دائمی تقسیم نمی شوند(توجه شود که توقف تقسیم یاخته در فازهای دیگر هم ممکن است برای نمونه اووسیت اولیه در پروفاز میوز 1 و اووسیت ثانویه در متافاز میوز 2 متوقف می شوند همچنین توقف یاخته های گیاهی در مرحله G2 اینترفاز هم دیده می شود که منجر به تولید یاخته های گیاهی تتراپلوئید می شود البته یاخته های گیاهی ممکن است بدون ورود به میتوز دوباره وارد اینترفاز شوند و در نتیجه می توانند تولید یاخته های پلی پلوئید کنند یعنی چرخه بدون مرحله تقسیم دارند) بر این اساس یاخته ها را به چند دسته تقسیم می کنند که عبارتند از
الف) یاخته هایی که هم بصورت فعال و هم بصورت غیر فعال دیده می شوند شامل
- یاخته های فاقد تمایز: مانند یاخته های بنیادی جنینی
- یاخته های دارای تمایز بسیار کم: بعضی یاخته های بدن جانداران، مانند یاخته های بنیادی مغز استخوان(یاخته های بنیادی بالغ) و یاخته های مریستمی گیاهان(مریستم نخستین و مریستم پسین) می توانند دائماً تقسیم شوند
- یاخته های دارای تمایز کم: مانند لنفوسیت های B و T و بافت پارانشیمی
ب) یاخته هایی که تنها بصورت غیر فعال دیده می شوند: شامل یاخته هایی که به علت تمایز بسیار زیاد مستقیما و معمولا به طور دائم به مرحله ای به نام G0 وارد گردیده اند و غیر فعال می باشند(تنها در صورت تمایز زدایی قادر به خروج از مرحله G0 هستند) مانند گلبول قرمز(فاقد هسته ← دائما در فاز G0 قرار دارد)، یاخته پادتن ساز(دائما در فاز G0 قرار دارد)، یاخته عضلانی و یاخته های عصبی که به ندرت تقسیم می شوند(یاخته های عضلانی و عصبی بخش عمده یاخته های بدن را شامل می شوند)، یاخته های آبکشی(فاقد هسته ← دائما در فاز G0 قرار دارد) و اسکلرانشیم زنده
2- یاخته دختری در میتوز: به دو یاخته ای که در پایان سیتوکینز(تقسیم سیتوپلاسم) از یاخته مادری خود بوجود می آیند و معمولا کاملا به یکدیگر و به یاخته مادری شبیه می باشند، اما از یاخته مادری کوچکتراند یاخته دختری گویند یعنی تنها از نظر ابعاد با یاخته مادری تفاوت دارند(البته ممکن است دارای تقسیم سیتوپلاسمی نابرابر باشند)
3- بعد از تقسیم یاختهٔ مادری اولیه هر یاختهٔ دختری حاصل از آن، یکی از دو مسیر زیر را در پیش می گیرد
الف) یاخته دختری(رشد بدون تمایز) ← یاخته مادری(عین یاختهٔ مادری اولیه) ← ادامه چرخه یاخته ای یاخته مادری و ایجاد یاخته دختری بعدی و ... ، یا خروج موقت یا دائمی از چرخهٔ یاخته ای(یاخته مادری بدون هیچگونه تمایز از فاز G1 خارج شده و تحت اثر عواملی بصورت موقت یا دائمی، توان تقسیم خود را از دست می دهد و غیر فعال می شود یعنی به طور موقت یا دائم در مرحله G1 متوقف شده و به مرحله ای به نام G0 وارد گردد) لینک تصویر https://s27.picofile.com/file/8459240726/تقسیم_1.png
ب) یاخته دختری(رشد و تمایز یاخته دختری) ← یاخته جدید(پایان چرخه یاخته ای قبلی) ← شروع چرخهٔ یاخته ای یاختهٔ جدید یا خروج موقت یا دائمی از چرخهٔ یاخته ای لینک تصویر https://s26.picofile.com/file/8459240784/Picture2.png
► لطفا برای درک عمیق تر مفاهیم فصل مورد نظر، به درسنامهٔ اینجانب در گاما مراجعه فرمایید◄

   Mn Gh
  1401/11/20

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

س.ابتدا در g0 سپس بعد از مدتی وارد g1سپس وارد مرحله s و ادامه مرحله..