{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

20 نمونه مسند مثال بزنید.

    Abdolreza Khojir
  بروزرسانی 13 بهمن 12:06

23 پرسش 23 پاسخ 3726 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم فارسی

در 20 نمونه که نوشتید مشخص کنید کدام نهاد است و کدام مسند و کدام اسنادی.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   پرهام صالحی
  1401/11/13

0 پرسش 50 پاسخ 260 امتیاز

سلام ببین همیشه مسند قبل فعل اسنادی به کار می‌ره
فعل های اسنادی:است بود هست گشت گردید
هرگاه گشت و گردید به معنی چرخیدن بود فعل اسنادی حساب نمیشه
هرگاه است و بود معنی بودن رو دات فعل اسنادی نیست
چای سرد است
چه چیزی سرد است؟ چای:نهاد
سرد قبل فعل اسنادی اومده پس: مسند
اسنادی:است

   حسن خوش فکر
  1401/11/14

1 پرسش 50 پاسخ 143 امتیاز

1- صفحه12: صبح یک روز نوبهاری بود.
2- صفحه12: بچه ها در کلاس جنگل سبز جمع بودند.
3- صفحه12: بچه ها گرم گفتگو بودند.
4- صفحه12: باز هم در کلاس غوغا بود.
5- صفحه12: باز انگار زنگ انشا بود.
6- صفحه13:می خواهم آفتاب شوم.
7- صفحه13: باغی بزرگ خواهم شد.
8- صفحه13: کاش با باد رهسپار شوم.
9- صفحه14: کاش می شد کنار هم باشیم.
10- صفحه14: آرزوهایتان چه رنگین است.
11- صفحه17: در ایام طفولیت متعبد و شب خیز بودم.
12- صفحه24: گرگ آماده خیز بود.
13- صفحه36: بی ادب محروم شد از لطف رب.
14- صفحه37: مثل یک چشمه سار جاری شو.
15- صفحه53: حالا دیگر قلبم مثل یک شهر بزرگ شده بود.
16- صفحه74: کارگری آچار به دست از جلویم رد شد.
17- صفحه86: گمان کنم شاعر آن ویکتور هوگو باشد.
18- صفحه88: پروین از کودکی کوشا و اهل تفکر بود.
19- صفحه145: بال بالی با همه تماشاگران فرق داشت.
20- صفحه166: احوال بدم را نیک گردان.

   Fereshte Abasy
  1401/11/13

0 پرسش 134 پاسخ 127 امتیاز

برف زیبا است _____ برف : نهاد _____ زیبا : مسند _____ است : فعل اسنادی _________

   Fereshte Abasy
  1401/11/13

0 پرسش 134 پاسخ 127 امتیاز

چای گرم است _____ چای :نهاد ____ گرم : مسند ____ است : فعل اسنادی ________________

   Fereshte Abasy
  1401/11/13

0 پرسش 134 پاسخ 127 امتیاز

هوا سرد است _____ هوا : نهاد _____ سرد : مسند ___ است : فعل اسنادی __________