{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جمله زیر درست است یا نادرست؟

    عرشیا محمدی
  بروزرسانی 7 بهمن 20:18

1 پرسش 0 پاسخ 72 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

یک دسی مترمربع مساوی مساحت مربعی است که هر ضلع
آن10سانتی متر باشد


درست○ نادرست○


تصویر ضمیمه سوال: یک دسی مترمربع مساوی مساحت مربعی است که هر ضلع
آن10سانتی متر باشد


درست○       نادرست○
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   هلیا احمدی
  1401/11/8

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

درست ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

   سلام خُبی؟
  1401/11/7

1 پرسش 8 پاسخ 84 امتیاز

درسته✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
‌‌.‌‌.‌‌.‌‌.

   yasna sadati
  1401/11/7

4 پرسش 50 پاسخ 680 امتیاز

درست
♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡

   Arman Maleki
  1401/11/7

0 پرسش 12 پاسخ 12 امتیاز

درست
✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️