{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعداد اعدادی 2 رقمی که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر است را بنویسید.

    فاطمه ببری
  بروزرسانی 7 بهمن 20:20

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

تعداد اعداد 2 رقمی که هم بر 2 و هم بر سه بخش پذیر است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   yasna sadati
  1401/11/7

4 پرسش 50 پاسخ 680 امتیاز

می دانیم که اعدادی که بر 2 و 3 بخش پذیر هستند حتما بر 6 بخش پذیر هستند.
پس از آنجایی که 6 ، 16 مضرب دو رقمی دارد تعداد این اعداد 16 است

   محمدطاها یعقوبی
  1401/11/7

1 پرسش 26 پاسخ 5960 امتیاز

عددی که بر 2 و 3 بخش پذیر است قطعا بر 6 هم بخش پذیر است .
12
24
48
72
96
و....