لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نیروی اصطکاک بین کف کفش ها با سطح زمین چه نوع نیروی اصطکاکی است؟

   سیدمسعود حجتی
  12 بهمن 21:10

3 پرسش 15 پاسخ 29 امتیاز
فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

در هنگام راه رفتن روی سطح زمین ، نیروی اصطکاک بین کف کفش ها با سطح زمین چه نوع نیروی اصطکاکی است ؟ چرا ؟
و به همین صورت نیروی اصطکاک لاستیک اتومبیل با سطح زمین در هنگام ترمز زدن ، چه نوع نیروی اصطکاکی است ؟ چرا ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سیدمسعود حجتی
  18 بهمن 9:32

3 پرسش 15 پاسخ 29 امتیاز

فقط از نوع نیروی اصطکاک ایستایی است به دلیل اینکه در هنگام حرکت محل تماس کفش با سطح زمین ثابت است و روی سطح زمین کشیده نمی شود
در مورد ترمز اتومبیل هم به همین صورت است اگر ترمز زدن شدید باشد طوری که لاستیک روی سطح جاده کشیده شود نیروی اصطکاک از نوع لغزشی یا جنبشی است اما در غیر این صورت یعنی در ترمز زدن معمولی ، نیروی اصطکاک از نوع ایستایی است گر چه اتومبیل در حال حرکت است .