لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فرمول حل معادله درجه دوم به روش کلی

   *PARADOX* M.A
  8 بهمن 23:26

5 پرسش 137 پاسخ 1196 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

چه فرمول هایی برای حل معادله به روش کلی وجود دارد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   تیم مدیریت گاما
9 بهمن 5:19

0 پرسش 84 پاسخ 159 امتیاز

فرم کلی معادله درجه دوم را به صورت زیر در نظر بگیرید:


$ax^2 + bx + c = 0$


آنگاه معادله، دارای دو ریشه به صورت زیر خواهد بود.


$\to x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$


$\to x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   *PARADOX* M.A
9 بهمن 17:26

5 پرسش 137 پاسخ 1196 امتیاز

ممنون از شما تیم مدیریت گاما موفقباشید به امیدفردایی بهتر