لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مسئله کسر: دو سوم از سه پنجم راهی 30 کیلومتر است کل راه چند کیلومتر است؟

   مائده قبادي نژاد
  5 بهمن 18:07

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

دو سوم از سه پنجم راهی 30 کیلومتر است کل راه چند کیلومتر است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ایلیا نریمان
6 بهمن 18:09

0 پرسش 48 پاسخ 98 امتیاز

75 کیلومتر.....................