لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

روش حل نمودار تابع خطی و رسم آن

   ReHiXx Sdi
  4 بهمن 16:42

12 پرسش 20 پاسخ 127 امتیاز
ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

یک نمودار تابع خطی رو چطور رسم کنیم؟(با توضیح لطفا)
و روش حل تابع خطی چطوریه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   گرون باش صدای پول خورد نده ....
4 بهمن 18:54

6 پرسش 150 پاسخ 637 امتیاز

برای به دست آوردن معادله ی یک خط مختصات دو نقطه از یک خط را داشته باشیم به صورت زیر عمل میکنیم:
باستفاده از فورمول شیب خط ابتدا شیب را به دست آورده و با کمک فورمول Y=mx+hو با جایگذاری mمعادله ی خط را به دست می آوریم
, و برای رسم نمودار تابع خطی ابتدا یک جدول نقطه یابی رسم کرده و دو نقطه ب دلخاه انتخاب میکنیم و به جای x میگذاریم و با استفاده از معادله نقطه ای ک به جای x قرار داده ایم را در معادله قرار می دهیم و و برای نقطه ی دیگر باز هم همین کا را کرده و بعد دونقطه را روی جدول مختصاتی مییابیم و خط را رسم میکنیم.