لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

برابری توان دوم یک عدد با دو برابر آن

   زیادی خوبی کردنم تهش داستانه MA
  4 بهمن 11:01

5 پرسش 64 پاسخ 208 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

2+2=4
2*2=4
0*0=0
0+0=0
ایا مانند این اعداد عدد دیگری وجود دارد ؟
(لزوما عدد نباید جزو اعداد حقیقی باشد)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   بخاطر یک سلام الکی پیام ندین! بکشین بیرون!
4 بهمن 11:41

0 پرسش 269 پاسخ 1729 امتیاز

x²=2x
خب 2x را به سمت چپ می می آوریم:
x²-2x 0=0
این یک معادله است که به صورت
ax² bx c=0 که aآن 1 است و b برابر 2- است و c آن ۰است
حال با تشکیل دلتا ریشه های آن را به دست می آوریم
(b √b²-4ac-)تقسیم بر 2a و
(b-√b²-4ac-)تقسیم بر 2a
حال در رابطه که قرار بدهیم این رابطه دو ریشه دارد ۲و۰ پس همین دو عدد وجود دارد!