لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

استفاده از قضیه کار انرژی جنبشی در حل مسئله

   Smne Hastam
  2 بهمن 20:44

38 پرسش 87 پاسخ 545 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اتومبیلی ب جرم kg 1200 با تندی 108 km بر h در حرکت است ، اگر راننده ترمز کند اتومبیل بعد از طی مساحت 20 m می ایستد . کار نیروی اصطکاک چند است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   
  3 بهمن 11:33

1 پرسش 286 پاسخ 1748 امتیاز

اتومبیل که با سرعت ۱۰۸کیلومتر برساعت در حرکت است این سرعت معادل ۳۰متربرثانیه می باشد سپس با یک ترمز سرعت آن به صفر می رسد.چون صورت سوال به ما زمانی نداده است از معادله مستقل از زمان استفاده میکنیم :
این معادله به ما می گوید اگر مربع سرعت دوم جسم را از مربع سرعت اولیه کم کنیم حاصل برابر است با دوبرابرشتاب در تغییرات جابجایی خب سرعت دوم ۰ است و سرعت اول ۳۰:
V'² -V²=2a∆X
۰به توان دو منهای ۳۰به توان دو می شود ۹۰۰-
خب ۹۰۰-تقسیم بر (تغییرات جابجایی که برابر است با ۲۰متر ضربدر دو)که برابر میشود با شتاب جسم یعنی ۲۲.۵- متر بر مجذور ثانیه
حال نیروی اصطکاک وارد بر ماشین برابر است با شتاب ماشین ضرب در جرم آن
۲۷۰۰۰-=۱۲۰۰×۲۲.۵-
پس نیروی اصطکاک برابر است با ۲۷۰۰۰-
دقت کنید این علامت منفی نشان دهنده این است که نیرو بر خلاف جهت حرکت جسم است.
پس ۲۷۰۰۰×۲۰×Cos180° که می شود ۵۴۰۰۰۰- ژول.
از رابطه اختلاف انرژی جنبشی نیز می شود زیرا اختلاف انرژی جنبشی برابر است با کار تنها نیرویی که باعث انجام کار یعنی اصطکاک است:
K'-K
که میشود:
0/5 ×1200×30×30-
که میشه 540000-ژول

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   حامد بیابانی
  22 فروردین 18:55

1 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

سلام .
کار کل برابر کار نیروی اصطکاک است . چون هیچ نیروی دیگری در راستای جابجایی وجود ندارد و نیروی وزن و تکیه گاه نیز بر جابجایی عمود می باشند که کارشان برابر صفر است . پس :
wکل=wاصطکاک=k∆
طبق فرمول
1/2mV²=∆k
داریم : 1/2 × 600 × 9000 = 540000J

   *PARADOX* M.A
  4 بهمن 11:12

5 پرسش 149 پاسخ 1358 امتیاز

کار نیروی اصطحکاک برابر E2-E1 هستش خب در این رابطه ما mghرو درنظر نمی
گیریم چون در هر دوطرف یکی هست
پس فقطمیشه 0.5*mv^2-
بقیه ش هم ک ی جا گذاری سادس
0.5*1200*900-
جواب اخر 540000 ژول هست

   امیرجواد شفیعی
  3 بهمن 20:03

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

چون فقط نیروزی اصطکاک کار انجتم می دهد (نیروی وزن و تکیه گاه ، بر جابه جایی عمود هستند)
پس کار اصطکاک همان اختلاف انرژس های جنبشی است...
K)2 -(K)1)
که میشه:
0/5 ×1200×30×30
که میشه 540000ژول

   سید محمود حسینی
  3 بهمن 17:25

0 پرسش 43 پاسخ 143 امتیاز

سلام .سوال خوبیدپرسیدید جواب
540_ کیلو ژول می باشد .