لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

شروط نادرشاه برای پذیرش سلطنت

   Hadi Golizade
  26 دی 19:18

5 پرسش 6 پاسخ 82 امتیاز
تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

شروط نادر برای پذیزش سلطنت کشور چه بود ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ایوب زندی
9 بهمن 13:48

1 پرسش 2 پاسخ 17 امتیاز

1- موروثی شدن سلطنت در خاندان وی.
2- حمایت نکردن بزرگان کشور سران ایا و طوایف از خاندان صفوی.
3- حل اختلافات مذهبی با دولت عثمانی.

   سید حسین مصطفی نژاد موسوی
1 بهمن 0:43

1 پرسش 3 پاسخ 7 امتیاز

اینکه در اول سلطنت پادشاهی موروثی بشود و دوم‌اینکه سران طوایف از خاندان صفوی حمایت نکنند و در آخر حل مشکلات مذهبی با عثمانی ها

   hosna bazi
10 بهمن 0:06

2 پرسش 8 پاسخ 16 امتیاز

1- موروثی شدن سلطنت در خاندان وی.
2- حمایت نکردن بزرگان کشور سران ایا و طوایف از خاندان صفوی.
3- حل اختلافات مذهبی با دولت عثمانی.

   شمسی شعبانی
27 دی 1:35

101 پرسش 151 پاسخ 643 امتیاز

موروثی شدن سلطنت در خاندانش،عدم حمایت سران طایفه ها و قبایل از خاندان صفوی و حل اختلافات مذهبی با دولت عثمانی