لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

غلط نگارشی در یک سوال کنکوری

   خداوردی علیزاده
  26 دی 14:46

7 پرسش 4 پاسخ 73 امتیاز
زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

در کدام گزینه غلط نگارشی یافت می شود؟
1) نو گلی در چمن می خندید و از خجالت سرخ می شد.
2) من از شنیدن سخنان استاد بهره مند و مشتاق می شدم.
3) چون قوه حرکت نداشتم، گفتم : آن کیف را از روی میز بیاور.
4) صنعت نمایش که میراث یونان است، در دنیای متمدن، مقام بلندی دارد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   عزیز نعمتی
26 دی 22:09

0 پرسش 167 پاسخ 942 امتیاز

گزینه 2 صحیح است.
جمله صحیح:
«من از شنیدن سخن استاد بهره مند شدم و مشتاق شدم»

*باید توجه داشته باشیم که در این سوال غلط نگارشی مورد سوال واقع شده است نه غلط املایی!*

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری