{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مقدار a.b را چنان بیابید که مجموعه زیر تابع باشد.

    محمد محمدی
  بروزرسانی 5 آذر 14:34

4 پرسش 2 پاسخ 4.4K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (1)

مقدارa.bرا چنان بیابید که مجموعه زیر تابع باشد


تصویر ضمیمه سوال: مقدارa.bرا چنان بیابید که مجموعه زیر تابع باشد
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.