{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

M را چنان تعیین کنید که معادله درجه دوم زیر دارای ریشه مضاعف باشد.

    ریحانه سادات نصیری
  بروزرسانی 4 آذر 18:50

2 پرسش 2 پاسخ 17 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (1)

الف) دارای ریشه مضاعف باشد
ب) ریشه حقیقی نداشته باشد

Mx^2+(2M-1)x+M=0
(Mمخالف صفر )


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.