لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

هسته و وابسته: پنج روزی که در این مرحله نوبت داری

   Sara Mh
  22 دی 22:04

3 پرسش 38 پاسخ 121 امتیاز
فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

سلام لطفا هسته و وابسته(نوع آن) مصراع اول را مشخص کنید
پنج روزی که در این مرحله نوبت داری// خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Tara .
23 دی 12:49

16 پرسش 119 پاسخ 760 امتیاز

گروه اسمی اول : پنج روز / هسته =روز/ وابسته پیشین=پنج
گروه اسمی دوم: این مرحله / هسته = مرحله / وابسته پیشین " صفت اشاره" = این

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   گرون باش صدای پول خورد نده ....
24 دی 17:17

6 پرسش 150 پاسخ 637 امتیاز

گروه اسمی اول : پنج روز / هسته میشه روز/ وابسته پیشین میشه پنج ک همون صفت شمارشیه


گروه اسمی دوم: این مرحله / هسته میشه مرحله / وابسته پیشین " صفت اشاره" میشه این