{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پیام عصبی در نورون حسی ممکن است از چه قسمتی نگذرد؟

    ستایش Bn
  بروزرسانی 16 مهر 10:23

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

در نورون حسی ممکن است پیام عصبی از ..یاخته نگذرد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی سلطان
  16 مهر 10:38

3 پرسش 9 پاسخ 43 امتیاز

در نورون حسی ممکن است پیام عصبی از ..بخشی از دندریت نگذرد.

   احمدرضا نوح زاده
  17 مهر 13:42

30 پرسش 53 پاسخ 423 امتیاز

نورون حسی میتونه پیام رو از طریق جسم یاخته ای دریافت و به سمت آکسون بفرسته پس ممکن هست از دندریت نگذره.