{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چند بازه مانند (2n+3 تقسیم بر n+1 و 2n+1 تقسیم بر n+5) وجود دارد که 1 شامل آنها باشد؟

    Kimia Pirzehi
  بروزرسانی 16 مهر 10:25

1 پرسش 16 پاسخ 17 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی ریاضی (1)

چند بازه مانند (2n+3تقسیم برn+1و 2n+1تقسیم برn+5)وجود دارد که 1شامل آنهاباشد؟!!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.