{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

خطی به شیب -⅔ از خط (8وA(-3 میگذرد. مساحت مثلث مربوط به این خط و محورها را بیابید.

    تهمینه محمدی
  بروزرسانی 12 مهر 9:10

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2)

معادله خط. 6 + x ⅔ -


مساحت. مثلث : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   An unknown mathematician
  13 مهر 13:04

0 پرسش 237 پاسخ 1427 امتیاز

$f(x) = \frac{-2}3x+6$
$f(0) = 6$
عرض از مبدا: 6
$f(x) = 0 => \frac{-2}3x = -6 => x =9$
طول از مبدا: 9
پس:
$S = \frac{6*9}2=27$