{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در یون های فرضی YوX‐³تعداد الکترون ها باهم و تعداد نوترون ها نیز باهم برابر است اگر عدد جرمی اتم Y44باشد عددجرمی اتم Xکدام است

    شیدا افخمی
  7 مهر 12:20

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

جواب میشه 41

گفته 44
41=3_44
بهخاطر همین


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Zriw Tjrbi
  7 مهر 13:06

0 پرسش 256 پاسخ 1826 امتیاز

اگر y خنثی باشه یعنی e=p
و n+p=44
خب تو X هم بارمون -3 یعنی الکترون 3 تا بیشتر از الکترونه
P=e-3
نوترون هام که برابره
پس باید از 44 سه تا کم کنیم تا برسیم به عدد جرمی X