{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کمترین تعداد کمان برای تقسیم یک زاویه به 4 قسمت مساوی چند است؟

    HR MZ
  بروزرسانی 27 مرداد 10:49

4 پرسش 4 پاسخ 45 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی هندسه (1)

گزینه 4 باید باشه ولی اینکه با 4 تا کمان چطوری میشه یک زاویه به 4 قسمت مساوی تقسیم بشه ؟
الف_2کمان ب_4 کمان ج_ 6 کمان د_ 7کمان


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   An unknown mathematician
  27 مرداد 12:24

0 پرسش 195 پاسخ 1045 امتیاز

4 تا صحیح هست
زاویه xOy به راس O رو در نظر بگیر
از O یه کمان بزن که x,y رو در A,B قطع کنه
تا الان یک کمان
از A,B به اندازه AO کمان بزن این دو کمان در نقطه C همدیگر رو قطع میکنن
تا سه الان سه کمان
OC رو رسم کن که نیمساز xOy هست: OC=OA=OB
کمان اول OC رو در D قطع میکنه
از D به اندازه OD کمان رسم کن، کمان دوم و سوم رو در E,F قطع میکنن
xOF=FOC=COE=EOy

اگر خواستی بگو یه عکس بگیرم
توی پیوی درخواست بده تا پیامت برام بیاد